Sakramenty Święte

Chrzest

Dokumenty i informacje potrzebne przy zgłaszaniu chrztu dziecka

 • akt urodzenia dziecka (odpis);
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia adres, zawód);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości dostąpienia godności ojca chrzestnego, matki chrzestnej.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest na Mszy Swiętej w sobotę o godz. 17:00

Terminy katechez przedchrzcielnych 2024:

2 i 4 piątek – godzina 17:30

SALKA PRZY PROBOSTWIE
ul. Franciszkańska 4

STYCZEŃ: 12, 26

LUTY: 9, 23

MARZEC: 8, 22

KWIECIEŃ: 12, 26

MAJ: 10, 24

CZERWIEC: 14, 28

LIPIEC: 12, 26

SIERPIEŃ: 9, 23

WRZESIEŃ: 13, 27

PAŹDZIERNIK: 11, 25

LISTOPAD: 8, 22

GRUDZIEŃ: 13

I Komunia święta

 • metryka chrztu dziecka (wyciąg Ad Sacra – z parafii chrztu dziecka),

Bierzmowanie

Dokumenty przy zgłaszaniu chęci przystąpienia do bierzmowania

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych — świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata – w kl. VII i VIII

Małżeństwo

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego)najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu

Wymagane są następujące dokumenty:

 • Aktualne (tzn. nie starsze niż 3 miesiące) świadectwo chrztu i bierzmowania obojga narzeczonych – jeśli narzeczeni nie byli ochrzczeni  w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Szamotułach
 • Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej – do wglądu
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński)
 • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej dla Narzeczonych
 • Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, adres)
 • W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
 • Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.
W sprawach Sakramentu Małżeństwa zapraszamy do biura parafialnego w każdą środę od godz. 19:30

Pogrzeb

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)